اعتقادات ما

 

اعتقاد  نامه کلیسای اسمیرنا همگام و متحد  با کلیسا‌های پنطیکاستی بدینگونه است:

 

 

 ما اعتقاد داریم کتاب مقدس، تنها کلام مبری از خطا و خلل و نوشته شده و الهام شده به هدایت روح القدس از سوی خدا است.

 

ما اعتقاد داریم به یک خدای واحد ازلی و ابدی و یگانه ،”سه‌ شخصیت در یک ” ،پدر .پسر .روح القدس.

 

ما اعتقاد داریم  به الوهیت خداوند ما عیسای مسیح ،که از مریم باکره به دنیا آمد ، در قدوسیت کامل زندگی‌ کرد، معجزات او ،به خون پاک او که کفاره و خون بهای گناهان ماست، به رستاخیز او که از مرگ برخاست و بر مرگ چیره شد ، به صعود او  ، به بازگشت او در قدرت و جلال و سلطنت ابدی او.

 

ما اعتقاد داریم به ضروری بودن دریافت نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح و تجربه کردن تولد دوباره از طریق روح قدوس او.

 

ما اعتقاد داریم به تعمید آب برای مومنان “به صورت غوطه ور کردن در آب

 

ما اعتقاد داریم به دریافت هدیه تعمید روح القدس و دریافت قدرت زبان پرستشی به منزله عملکرد روحانی روح القدس و نیز دیگر  عطایای معنوی روح‌القدس.

 

ما اعتقاد داریم به وزارت و سلطنت و هدایت‌های روح القدس در کلیسا که ما را به ملزم شدن و توبه و انتخاب زندگی‌ در تقدیس سوق می‌دهد.

 

ما اعتقاد داریم به قیامت  بعد از مرگ مردگان برای ایمانداران و همچنین برای گناهکاران ،و به داوری نهایی و ابدی.

 

ما اعتقاد داریم به کلیسا ی مسیح به منزله‌ی بدن مسیح و نیز اتحاد و همدلی همه  عادل شمرده شدگان مسیح.

 

-ماعتقاد داریم به کاربرد عملی تعلیم مسیح در زندگی‌ روزمره و شخصی‌ با یاری گرفتن از روح القدس در همهٔ ابعاد زندگی‌ خود  و نیز بشارت دادن پیام آزادی و نجات عیسی مسیح به افراد دیگر.