آیه روزانه
او خودْ گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمهایش شفا یافته‌اید. ** ۱پطرس 2:24 (NMV)

آخرین مطالب

© Copyright 2015 All Rights Reserved | SmyrnaFarsi | Design by Reza Saeb