آیه روزانه
بنابراین، پیش از هر چیز، سفارش می‌کنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و شکرگزاری‌ها برای همۀ مردم به جا آورده شود، از آن جمله برای حاکمان و همۀ صاحبمنصبان، تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای را در کمال دینداری و وقار بگذرانیم. ** ۱تیموتائوس 2:1-2 (NMV)

آخرین مطالب

© Copyright 2015 All Rights Reserved | SmyrnaFarsi | Design by Reza Saeb